Plantafstand voor bomen

Plantafstand voor Bomen

Art.3.133 uit het wetboek:

Alle beplantingen moeten minimaal op de hierna bepaalde afstanden van de perceelsgrens staan, tenzij indien partijen hierover een contract hebben gesloten of indien de beplantingen al meer dan dertig jaar op dezelfde plaats staan.

De in het eerste lid bedoelde afstand bedraagt voor bomen die minstens twee meter hoog zijn, twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor de andere bomen, struiken en hagen een halve meter. De nabuur kan de snoeiing of rooiing eisen van de beplantingen die op een kortere afstand zijn aangebracht, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang.

 

De nabuur kan zich evenwel niet verzetten tegen de aanwezigheid van beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de percelen. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft de eigenaar het recht deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.

 

Wat het eerste lid van dit artikel betreft: iedere verwijzing naar vaste en erkende gebruiken is uit deze bepaling geschrapt aangezien zij vaak niet erg transparant zijn en derhalve de rechtszekerheid aantasten.

In het tweede lid is het onderscheid tussen hoogstammige bomen en laagstammige bomen  weggelaten en vervangen door een hoogtecriterium, namelijk twee meter. 
Dit onderscheid geeft nu in rechtspraak en rechtsleer aanleiding tot heel wat betwisting. 
Verkozen is om een objectief onderscheid te maken in functie van de hoogte van de boom. 
Indien een eigenaar er dus in voorziet dat een boom hoger dan twee meter zal worden, dan moet hij deze op een grotere afstand van de perceelsgrens planten. 
Afstanden worden berekend vanaf het midden van de voet van de boom. Er is geen enkele uitzondering voorzien voor het openbaar domein. 
Er is wel een voorbehoud in geval van andersluidend akkoord van de partijen en voor bomen die al meer dan dertig jaar binnen de opgelegde afstand staan.

 

Wist je dat... vanaf 1 september 2021, elke boom die hoger wordt dan 2m ook op 2m van de scheiding moet geplant worden.

In deze rich medie e-learning “on demand” kom je er alles over te weten (en nog véél meer):

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de notaris

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor de notaris

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de bedrijfsjurist

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor de bedrijfsjurist

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de advocaat

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor de advocaat

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de vastgoedmakelaar

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor de vastgoedmakelaar

Alles over burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor bedrijfsrevisoren

Alles over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor bedrijfsrevisoren

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor Landmeter-expert

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht voor de landmeter-expert

Burenrelaties-Goederenrecht

Burenrelaties - Goederenrecht